Άρθρο 3 «Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί και με email

 

 


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                      Αθήνα, 2  Ιανουαρίου 2013                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 145

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

ΠΡΟΣ:

1. Τους Δήμους  της Χώρας

– Γραφεία Δημάρχων

– Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Τις Περιφέρειες της Χώρας

– Γραφεία Περιφερειαρχών

– Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Άρθρο 3 «Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Με τις εν θέματι διατάξεις συμπληρώθηκε το δεύτερο άρθρο του  ν. 3845/2010 (Α΄65), προστιθεμένων μετά την παράγραφο 1β, των παραγράφων 1.γ, 1.δ και 1.ε. Στο πλαίσιο των εν λόγω τροποποιήσεων επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι διατάξεις της παραγράφου 1.δ, σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως  αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (παρ.1.β. του ιδίου άρθρου) από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

i) Ως προς τα φυσικά πρόσωπα : Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός Ε.Α.Π. θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) «Απιστία σχετική με την Υπηρεσία», 259ΠΚ «Παράβαση καθήκοντος» και 261 ΠΚ «Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή».

ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών) και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ε.Α.Π. επιβάλλεται αναστολή καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ΄αριθμ. 2/37345/0004 (ΦΕΚ Β’ 784) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα ανωτέρω έχουν καταστεί υποχρεωτικά για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών ήδη από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Πέραν των λοιπών δε κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί ευθύνης δημοσίων υπολόγων, με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζονται ειδικές κυρώσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών καθώς και για τους υπαλλήλους τους (Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταμειακών Υπηρεσιών,  εκκαθαριστές και γενικά κάθε υπάλληλο που εμπλέκεται στην ανωτέρω παράβαση) και τους αιρετούς που εμπλέκονται στη μη νόμιμη πληρωμή (εκτός Ε.Α.Π.) των πάσης φύσεως  αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του συνόλου του προσωπικού τους. Ενόψει των προβλέψεων της παραγράφου 1.γ. της ανωτέρω Π.Ν.Π. επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρέωση διενέργειας της πληρωμής των αποδοχών όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, καθώς και των αντιμισθιών των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά από την Ε.Α.Π., άλλως θα θεωρούνται στο σύνολό τους μη νόμιμες.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ανταπόκρισή σας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις. Για θέματα εφαρμογής της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας μπορείτε να απευθύνεστε στην «Ενιαία Αρχή Πληρωμής».

                                                                  

                                                                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας:

 

 

                                                                                                                          Γιάννης Φ. Ιωαννίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2. Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Κάνιγγος 29

106 82 Αθήνα

Τηλ. 210 3329789

Fax  210 3329787

e-mail : eap@glk.gr

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

Γραφεία Γενικών Γραμματέων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.        Γραφείο Υπουργού

2.        Γραφείο Γενικού Γραμματέα

3.        κ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

4.        Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

       Τμήμα Νομικών Προσώπων ΟΤΑ,

       Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας και Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ

5.    Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

6.    Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ

(με την παράκληση να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο

του Υπουργείου)

Advertisements
Επόμενο άρθρο
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: